Aleksander MaslejARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA2011-08-23

Wrze wokół spisu narodowego.
Fajnie, bo jak powiedział Peter J. Berger, “Astronom nie żyje w odległych galaktykach, zaś fizyk jądrowy może – poza swoim laboratorium”. I powiedział jeszcze: “Socjolog wkracza w codzienny świat ludzi, pozostając blisko tego, co większość spośród nich uznałaby za rzeczywiste”.
To dlatego, gdy ogłaszają “spisy narodowe”, budzą się we mnie pytania:
– Komu jest przydatny spis?
– Co mi jako obywatelowi taki spis daje?

– Po co socjologom rozdają po 100 milionów zł?
– Czy Ślązacy to naród?
– I czy ja Ukrainiec z Łemkowszczyzny mogę się czuć Eskimosem?

Socjologowie uważają że “antropologowie używają terminu “szok kulturowy” gdy chcą określić wrażenie, jakie wywiera całkowicie odmienna kultura na przybysza z zewnątrz. Np. w skrajnych przypadkach szoku osobnik dowie się w połowie obiadu, że spożywa miłą starsza damę, z którą wczoraj gawędził”.
Prof. Jerzy Broda uważa, że “ludzie, którzy wolą unikać szokujących odkryć, którzy wolą wierzyć, że społeczeństwo jest takie, jak uczono ich w szkółce niedzielnej, którzy lubią bezpieczeństwo zasad i maksym składających się na to, co Alfred Schütz nazwał “światem oczywistym”, powinni trzymać się z dala od socjologii”.

Tak, przyznaję, chcę się trzymać daleko, ale dlaczego “obecny europejski system” mi na to nie pozwala. Mało z tego, nakazuje mi przypisać się do z góry ustanowionych możliwości wyboru. Wyboru, podkreślam, politycznego, określonego przez niezrozumiałe dla mnie mnie zasady.
Cytuję dalej wspomnianego prof. Jerzego Brodę: “Trzeba także dostrzegać tych, których istoty ludzkie interesują jedynie o tyle, o ile mogą je zmieniać, nawracać czy udoskonalać. Osoby zaś zaprzątnięte przede wszystkim własnymi konstrukcjami pojęciowymi postąpią równie dobrze, jeśli zajmują się badaniem małych białych myszek”.

To w jakimś sensie tłumaczy mi tą, “spowiedź narodową”. Użycie słowa “spowiedź” jest jednak nie na miejscu.
Dlaczego?
Otóż każdy rozsądny, nie tylko historyk, wie, że wszystkie spisy od zarania dziejów były fałszowane!
I ten w dniu narodzin Chrystusa, i ten w RP 1931 roku, i ten za Władysława Gomułki, i ten za Edwarda Gierka.
W każdym z tych spisów ktoś miał coś do ukrycia, a władza do udowodnienia.
Tak, władza, bo jak tu myśleć inaczej.
W Rzeczypospolitej Polskiej nie ma lepiej spisanego narodu, niż ten “bandycki ukraiński naród” dokładnie spisany w 1947 roku!
Liczył 190 tys.
A w przedostatnim spisie (w 2002 roku) okazało się, że jest go tylko circa (jak to Niemcy mawiają) 46 tys. – i to wraz z nowym narodem łemkowskim.
Czemu inaczej?
Otóż w 1947 roku, podczas akcji “Wisła”, nie było spisu i nikogo nie pytano o narodowość.
Wszyscy byli “ukraińskimi bandytami”.
W 1945 roku również nie było spisu, nikt nie pytał Ślązaków o narodowość, popularne było hasło “Powiedz matko, powiedz ojcze, czy Ślązacy to Volksdeutsche”. Gwałcić, grabić i “nacht Reich”.
Kiedy parlamentarna komisja ds. mniejszości narodowych tworzyła definicję mniejszości, Ślązaków nie wpisano nawet do mniejszości etnicznych!
Ale Łemków wyróżniono; i mimo naszych protestów wmawiano nam, że jest demokracja i należy uznawać poczucie odrębności, tzn. Łemków.
Chociaż Ślązacy również protestowali, na nic to się zdało. Ślązacy to Polacy, a my, chociaż do 1989 byliśmy Ukraińcami, to teraz już nie!

Aż tu dziwnym trafem jakiś RAŚ (Ruch Autonomii Śląska) dostał się do sejmiku województwa śląskiego. Były premier J. Kaczyński mówi ” śląskość to zakamuflowana niemieckość”.
Idąc tym tropem myślenia powiem: łemkowskość to zakamuflowana ukraińskość!
Co potwierdzają dowodzący nowemu narodowi – na stronach internetowych Stowarzyszenia Łemków do ankiety dodali następujące pytanie:
– Czy czujesz się Łemkiem pochodzenia polskiego?
Skąd my to znamy?
“Łemkowie zapomniane plemię Polskie” – Krystyna Pieradzka.
“Literatura łemkowska w XIX stuleciu” – dr Helena Duć-Fajfer.
Mimo iż określenie Łemko pojawia się w literaturze naukowej na początku lat 20. XX wieku!
W ślad za tokiem myślenia byłego premiera, pieniądze na badania Krystyny Pieradzkiej idą z tej samej instytucji, co przed wojną!
Strach pisać, bo i “NS” dostaje pieniądze z samej kasy!
“Eks-perci” znają się lepiej, bo naukowi i opłaceni.
Koło się zamyka.
W tej sytuacji chciałbym dodać do ankiety Stowaryszynnia Lemkiw jeszcze jedno pytanie:
– Czy czujesz się Eskimosem?
A dlaczego nie? Skoro jest demokracja i wolno manifestować swoją odrębność… Oczywiście, zgodnie z ustawą nie można czuć odrębności śląskiej, ale eskimoską…
To ja czuję się Eskimosem – Łemkiem.
I tak, rzecz jasna, się spiszę.
Mam jeszcze jedną “kombinację” i podejrzenie!
Dlaczego spisujący pytają się ile mam telewizorów LCD, lodówek, pralek itd., etc.

Z wielkim poważaniem, nowy podatku katastralny!

Artykuł w j. ukraińskim ukazał się w nr 17 “Naszego Słowa” (25.04.2011);
“Наше слово” №17, 25 квітня 2011 року

Поділитися:

Категорії : Статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

Олександр МаслейЛЕМКІВСКА СТОРІНКА2011-05-05

Фейлетон

Булджит наоколо народнього спису.
Файно, бо як повів Пeтeр Й. Бeргер “Астроном не жиє в далеких галактиках, а фізик ядерний може – поза свойом лабораторйом” і повів тіж “Соціолог входит в штоденний світ люди, лишаючи ся близко того, што більшіст з них узнала би за очевидне”.
Тому, як оголошают “народні списуваня”, то будят г мене звіданя:

– Кому тото списуваня є потрібне?
– Што мі, як громадянинови, тото списуваня дає?
– Пошто роздают соціологам по 100 млн. зл.?
– І чи сьлонзаки то тіж нарід?
– І чи я українец з Лемківщини можу почувати ся ескімосом?

Соціологи повідают, што “антропологи вживают терміну “культуровий шок”, як хцут окреслити вражиня, яке робит цілком одмінна культура на прибилим мандривцю ззовні. Наприклад, в крайним припадку шоку він довідат ся в половині полуденку, што гвасні іст милу старшу паню, з яком іщи вчера бесідував”.
Проф. Єжи Брода уважат зас, што “люде, котри хцут уникнути шокових відкривань, котри хцут вірити, што суспільство є таке, як іх вчено в недільних школах, яки люблят безпеку правил і максим, котри складают ся на тото, што Алфред Шуц менував “сьвітом очевидним”, повинни тримати ся далеко од соціології”.

Так, признаю ся, хцу ся тримати далеко, лем чому “гнесні європейскі систем” мі не дає. Мало того, наказує мі приписати ся до згори назначеного вибору. І то підкреслю, політичного, окресленого правилами, о яких не мам понятя.
Цитую далі проф. Є. Броду: “Треба тіж постеригати тих, котрих люде цікавят лем про тото, на ківко можут іх зміняти, навертати ци удосконалити. Зас люде, закручени своіма поглядами і понятями, поступлят цівком добри, коли займут ся баданьом малих білих мишок”.

То в якисі мірі тлумачит мі тоту “національну сповід”. Хоц тото слово “сповід” в тим місци не хвачат.
Чому?
Отжеш кожни розсудний і не лем історик, знає, што вшитки списуваня од початку світа били фалшувани!
І тот в ден народин Ісуса Христа, і тот в РП з 1931 року, і тот за Владислава Ґомулки, і за Едварда Ґєрека.
В кожним з тих списів хтоси мав дашто до вкриваня, а влада до удовідніня.
Так, влада, бо як ту інакше думати.
Не є ліпше списаного г Польщи, як тот “бандицкі україньскі нарід”, докладні перелічени в 1947 році!
Втовди било го 190 тисяч.
А в попереднім списуваню в 2002 році вказаво ся, што лем “цірка” (як то німці бесідуют) 46 тисяч. Та і разом з новим лемківским народом.
Чом інакше?
Отжеш в 1947 році, під час акції “Вісла”, спису яко такого не било і о на цйональніст не звідували ся, бо і пошто, вшитки сме били “бандитамі українскімі”.

В 1945 році тіж не било спису і нихто сьлонзаків не звідував ся о нацйональніст. Святкувала кличка “powiedz matko, powiedz ojcze, czy Ślązacy to Volksdeutsche”. Лем іх ґвавтували, рабували i “nacht Reich”.
Коли парламентска комісия до справ нацменшин творива дефініцию о меншинах, сьлонзаків не вписали навіт до групи етнічной!
Але нас, лемків, вирижнили, мимо наших протестів, бо повідали, што є демократія і мусят узнавати чиісе почутя окремности, т.зн. лемків.
Хоц сьлонзаки протестували, на нич здало ся тото, сьлонзаки – то поляки, а ми, хоц іщи в 1989 році билизме українцями, тепер уж ні!
Аж в тім році якисим дивним трафом на виборах до самоуправи явит ся РАСь (Рух автономії Сьлонска), дістає ся до сойміку Сьлонского воєвідства.
Бувший премєр Ярослав Качиньскі радит, што “сьлонзаки – то закамуфлювана нємєцкосьць”.

Я, ідучи за його думаньом, повім, лемківскіст – то закамуфлювана україньскіст!
Ріжниця в діяню влади медже сьлонзаками а лемками є надвираз видна.
Або то є політика, або робота спецслужб.
Тото потверджают начальники нового народу на інтернетових сторінках Стоваришыня лемків, додаючи до анкети таке зьвіданя:
– Чи чуєш ся поляком лемківского походжиня?
Одкал знаме тото?
“Łemkowie zapomniane plemię polskie” Кристина Пєрадзка.
“Literatura łemkowska w XIX stuleciu” д -р Олена Дуць -Файфер. Хоц мено лемко вказаво ся в наукові літературі початком 20 років ХХ столітя!
Розумуючи током думаня бувшого премєра, гроши на тото дают тоти сами інситиуції, што перед війном на досліджиня пані Кристині Пєрадзкой!
Страх писати, бо і на “НС” тіж ідут з той самой каси гроши!
Колічко ся замкво.
Скоро “експерці” знают ся ліпше, бож високовчени і, думам, добрі запвачени.
Придало би ся до вижше згаданой анкети додати іщи єдно звіданя:
– Чи чуєш ся ескімосом?
Чом би ні?
Скоро є демократія і вільно ся відокремити і почути ся ким хцеш, лем, очевидно, згідно з уставом, не можеш в ті державі почути ся сьлонзаком, але ескімосом…
То я почувам ся ескімосом лемківским.
Очевидно – так ся спишу.
Мам іщи єдно міркуваня, а і підозріня!
Чом тоти списуваче звідуют ся:
– Ківко маш телевізорів LCD, лодівок, прайників на пронд, авт і т.д…
З великом повагом – новий податку кадастральний!!!

“Наше слово” №19, 8 травня 2011 року {moscomment}

Категорії : Лемки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*