Regulamin

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady prenumeraty czasopisma wydawanego przez Związek Ukraińców w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Kościeliska 7 (03-614 Warszawa), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050032, posiadającym NIP 524-10-15-276 oraz REGON 006219395 (zwaną dalej „Wydawcą”).
2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://www.nasze-slowo.pl/prenumerata/.
3. Regulamin dotyczy prenumeraty redakcyjnej tygodnika „Nasze Słowo”.

§ 2 Rodzaj prenumeraty
1. Przez prenumeratę rozumie się określoną poniżej dla każdego rodzaju prenumeraty liczbę kolejnych numerów tygodnika z dostawą pod wskazany adres:
a. Prenumerata kwartalna – 13 numerów,
b. Prenumerata półroczna – 26 numerów,
c. Prenumerata roczna – 52 numery.
2. Zamówienie na prenumeratę bezpośrednio w Redakcji przyjmowane są na okres kwartalny, półroczny, roczny. Okres realizacji dla prenumeraty kwartalnej przyjęty jest w następujących cyklach:
a. I kwartał – styczeń-marzec,
b. II kwartał – kwiecień-czerwiec,
c. III kwartał – lipiec-wrzesień,
d. IV kwartał – październik-grudzień.
3. Prenumerata ma charakter terminowy – po upływie okresu zamówienia, prenumerata nie będzie automatycznie przedłużona na następny okres.
4. Prenumerata tygodnika „Nasze Słowo” dostępna jest również za pośrednictwem Poczty Polskiej, sieci największych kolporterów (Garmond, Kolporter, RUCH S.A.) oraz w formie e-wydania w serwisie www.eprasa.pl .
5. Prenumerata poza Redakcją „Naszego Słowa” jest realizowana na podstawie odrębnych zasad zawartych w regulaminie przyjętych przez danego dostawcę.

§ 3 Cennik prenumeraty
1. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie internetowej http://www.nasze-slowo.pl/prenumerata/ .
2. Cennik podlega aktualizacji.
3. Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany zamówienia wiążącego Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Zamawiającego w przypadku zawierania kolejnego zamówienia w trybie określonym w § 4.

§ 4 Składanie zamówienia
1. Prenumeratę „Naszego Słowa” można zamówić przesyłając zamówienie w jeden z następujących sposobów:
a. poprzez stronę internetową www.nasze-slowo.pl/ prenumerata, wypełniając formularz zamówienia,
b. pocztą elektroniczną na adres
prenumerata@nasze-slowo.pl w tytule wpisując „zamówienie prenumeraty”,
c. listownie operatorem pocztowym na adres Redakcja
„Nasze Słowo”, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa,
z dopiskiem „prenumerata”,
d. faksem: 22 677 88 10, dla zagranicy: +48 22 677 88 10, z dopiskiem „prenumerata”.
2. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko Zamawiającego prenumeratę,
b. adres Zamawiającego,
c. imię, nazwisko i adres Odbiorcy (jeśli jest inny niż Zamawiającego),
d. ilość zamawianych egzemplarzy,
e. miesiąc rozpoczęcia prenumeraty,
f. dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu Zamawiającego (osoby do kontaktu).
3. Po otrzymaniu zamówienia, Redakcja potwierdzi ten fakt za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail lub adresu pocztowego.
4. Po otrzymaniu zapłaty za prenumeratę, Redakcja potwierdzi ten fakt za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego e-mail lub telefonicznie.
5. Zamówienie złożone i opłacone, stanowi wiążącą Umowę pomiędzy Prenumeratorem a Wydawcą.

§ 5 Płatności
1. Opłatę za prenumeratę oraz za zamówione numery archiwalne „Naszego Słowa” należy wpłacać na odpowiedni numer rachunku bankowego Wydawcy podany poniżej:
a. Numer konta bankowego w Polsce, płatność w PLN:
ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE Z.G.
UL. KOŚCIELISKA 7, 03-614 WARSZAWA
Bank Millennium S.A.
47 1160 2202 0000 0000 5515 6292
b. Numer konta bankowego dla wpłat zagranicznych w USD:
ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE Z.G.
UL. KOŚCIELISKA 7, 03-614 WARSZAWA
Bank Millennium S.A., IBAN: PL
20 1160 2202 0000 0000 5515 6196
BIC/S.W.I.F.T. : BIGBPLPWXXX
c. Numer konta bankowego dla wpłat zagranicznych w innej walucie:
ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE Z.G.
UL. KOŚCIELISKA 7, 03-614 WARSZAWA
Bank Millennium S.A.
47 1160 2202 0000 0000 5515 6292
5. Koszty manipulacyjne związane z dokonaniem wpłat w banku lub na poczcie ponosi Zamawiający.
6. Redakcja „Naszego Słowa” nie przyjmuje opłat w formie czeków.
7. Prenumerata będzie realizowana po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6 Realizacja zamówienia
1. Zamówione egzemplarze tygodnika „Nasze Słowo” wysyłane są Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, listem ekonomicznym bądź priorytetowym (w zależności od rodzaju określonego w Zamówieniu).
2. Zamawiający zobowiązany jest do kontroli jakościowej i ilościowej zamawianej prenumeraty. W przypadku wystąpienia problemów z uzupełnieniem brakujących egzemplarzy, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dostawcę prasy.
3. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Redakcję o rezygnacji z prenumeraty, zmianie adresu wysyłki, telefonu kontaktowego.

§ 7 Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty powinny być składane pisemnie na adres: Redakcja „Nasze Słowo”, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@nasze-slowo.pl i powinny zawierać następujące informacje:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego i Adresata (jeśli jest to inna osoba niż Zamawiający),
b) NIP (w przypadku osób prawnych),
c) numer telefonu Zamawiającego oraz adres, na który została zamówiona prenumerata,
d) dokładne określenie przedmiotu reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje nie spełniające warunków, o których mowa powyżej (w ust. 1) nie będą rozpatrywane przez Wydawcę, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 8 Zmiana Regulaminu
1. Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawca każdorazowo zawiadomi Zamawiających o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://www.nasze-slowo.pl/, a także przesłanie na adres e-mail Zamawiającego zawiadomienia z informacją o dokonanych zmianach.
3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie obowiązujące przepisy prawne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kontynuowanie przez Zamawiającego z prenumeraty po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Поділитися: