Stopka

k o l e g i u m   r e d a k c y j n e
Khrystyna Zanyk, Piotr Tyma

z e s p ó ł   r e d a k c y j n y
Khrystyna Zanyk  redaktor naczelna
Tatiana Daniuchenko  sekretarz redakcji
Paweł Łoza, Igor Szczerba (Warszawa) 

Anna Winnicka  (Koszalin)

Grzegorz Spodarek (Kętrzyn)
Olga Michaluk  redaktor techniczny
Olga Rusina, Ludmyla Goncharuk  korekta
Łesia Korostatewycz sekretariat, prenumerata і ogłoszenia

w s p ó ł p r a c o w n i c y
Janusz Bakunowicz (Bielsk Podlaski)
Anastazja Krawczuk (Warszawa)

Igor Isajew (Warszawa)
Katarzyna Komar-Macyńska (Przemyśl) 
Stefan Migus  (Olsztyn)
Mirosław Lewicki (Kijów)
Maria Pańków (Warszawa)
Mirosław Lewicki (Kijów)
Anastasija Kanarska (Lwów)
Piotr Andrusieczko (Poznań)
Olesia Gieral (Lublin)
Bogdan Tchórz (Górowo Iławeckie)
Ludmiła Łabowicz (Białystok)
Oksana Kulczewycz (Legnica)

Jerzy Gawryluk (Bielsk Podlaski)

Mikołaj Pipka (Przemyśl)

Olha Humeniuk, Kateryna Semchuk (Kijów)

Adam Wiewiórka (Legnica)

Daryna Popil, Oleksandra Iwaniuk (Warszawa)

a d r e s   na mapie Warszawy
Redakcja «Nasze Słowo»
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:
sekretarz redakcji: 22 6778446
sekretariat, tel./faks: 22 6778810
redakcja: 22 6778445
e-mail: redakcja@nasze-slowo.pl prenumerata@nasze-slowo.pl ogloszenia@nasze-slowo.pl
Godziny pracy redakcji: 900-1700

w y d a w c a
Związek Ukraińców w Polsce
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:
sekretariat: 22 6799677, 22 6778805
sekretarz Zarządu Głównego: 22 6778806, faks: 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
WWW: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Fotoskład: Redakcja ◊Nasze Słowo”
Druk: Drukarnia ◊Efekt”. Nakład 2850 egz.
Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Konto bankowe dla wpłat tylko w USD:
Związek Ukraińców w Polsce Z.G., ul. Kościeliska 7, 03-614 warszawa
IBAN: pl 20 1160 2202 0000 0000 5515 6196
bic /s.w.i.f.t.: bigbplpw xxx
bank Millennium s.a., ul. s. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Konto bankowe dla wpłat w pozostałej walucie:
47 1160 2202 0000 0000 5515 6292

Poglądy autorów publikacji nie zawsze są zbieżne z poglądami redakcji. Za wiarygodność faktów odpowiadają autorzy.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania, skracania i zmiany tytułów. Koresponduje z czytelnikami tylko na łamach tygodnika.
Rozpowszechnianie materiałów z „Naszego Słowa” wyłącznie za zgodą redakcji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
„Nasze Słowo” dostępne jest w oddziałach Poczty Polskiej, w kioskach RUCH-u,
w wybranych EMPiK-ach oraz w wydaniu internetowym www.eprasa.pl/news/nasze-slowo.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00
lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700 – 1700. w godz. 7.00-17.00

Поділитися: